Grupa reklam – zbiór reklam tekstowych, graficznych lub wideo o tej samej tematyce. W przypadku sieci wyszukiwania Google zestaw reklam tekstowych z powiązaną listą fraz kluczowych. W jednej kampanii można mieć nawet 2000 grup reklam.

 Grupa reklam

Grupy reklam w koncie AdWords