Regulamin serwisu

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez właściciela i operatora serwisu www.semtec.pl („Serwis”) – CUBE GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-595), ul. Puławska 99A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000306712, NIP 661-225-95-31, o kapitale zakładowym 809.952,90zł („Właściciel”).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady przechowywania i zarządzania danymi osobowymi użytkowników Serwisu („Użytkownik”).
 3. Serwis jest stroną internetową Właściciela o charakterze informacyjno-promocyjnym.
 4. W celu korzystania Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, a także zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej z włączonąobsługą javascript i akceptacją plików cookies.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
 6. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.
 7. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.).
 8. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 9. Właściciel jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. W Serwisie znajdują się formularze umożliwiające przesyłanie zapytań (w tym zapytań ofertowych) lub pobranie udostępnianych publikacji („Formularz”).
 11. Poprzez przesłanie Formularza, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 12. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak brak podania danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z określonych funkcji w Serwisie lub odpowiedzi przez Właściciela na zapytanie.
 13. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.
 14. Użytkownik ma prawo do wglądu, aktualizacji i zażądania usunięcia danych dotyczących jego osoby.
 15. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 16. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 17. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu.
 18. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Plików Cookies.


WYŚLIJ ZAPYTANIE strzalki


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 99A, 02-595 Warszawa. Państwa dane osobowe przetwarzane są (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu odpowiedzi na zapytania zawarte przez Państwa w formularzu.

Dane osobowe podane w formularzu będą również przetwarzane (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu marketingowym usług własnych Cube Group S.A. (np. przedstawienie najciekawszych ofert współpracy w ramach usług marketingowych świadczonych przez Cube Group S.A.).

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

captcha